Kooli
August 24, 2019

הוועדה אישרה להפקדה את תכנית ח/619

הוועדה אישרה להפקדה את תכנית ח619 הדמיה איתן רונאל - דרורית לוי אדריכלים
כתבה מעניינת, שתף ברשתות

תכנית ח619 הדמיה: איתן רונאל – דרורית לוי אדריכלים באדיבות דוברות עיריית חולון

הוועדה המקומית חולון אישרה להפקדה את תכנית ח/619 במטרה לעודד את התחדשות המרקם הוותיק ולאפשר מגוון מסלולים להתחדשות המבנים בעיר באופן אחראי ומבוקר

הוועדה המקומית חולון אישרה אמש (יום שני) להפקדה את תכנית ח/619  “תכנית כוללת להתחדשות עירונית ולחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה”.

במאי 2018 התקיים הדיון הראשון להפקדת התכנית ולאור העדכונים שנערכו לקראת הפקדתה הוחלט להביאה לדיון נוסף ולהציג את עיקריה להרכב החדש של הוועדה המקומית חולון. התכנית קודמה במטרה לעודד את התחדשות המרקם הוותיק ומהווה בשורה משמעותית לעיר חולון בכך שהיא מאפשרת מגוון מסלולים להתחדשות המבנים בעיר באופן אחראי ומבוקר.

הוועדה המקומית המליצה בפני הועדה המחוזית לאשר את התכנית.

תכנית זו הינה חדשנית ופורצת דרך בתחומה שכן אינה עוסקת רק בתוספת זכויות למבני מגורים כי אם קובעת הנחיות והוראות להגדלת השטחים הציבוריים, המבונים והפתוחים, כמענה לתוספת יחידות הדיור הצפויות. מטרתן של הוראות אלה לשמור על איכות החיים העירונית לצד הגידול באוכלוסייה וכן לחזק ולהרחיב את המרחב הציבורי. התוכנית מתווה באופן ברור וודאי את אופיים של הרחובות העירוניים, שכונות המגורים ומערך השטחים הציבוריים בכללותו.

ראש העיר מוטי ששון: “מטבע הדברים, מימושה של תכנית מעין זו תלוי בהתארגנות וולונטרית של התושבים, אולם מרגע שהופכת המדיניות העירונית לתכנית מסודרת היא מייצרת שקיפות וודאות ומקלה על התארגנות זו ועל היוזמות הפרטיות”.

התכנית כוללת התייחסות לשני נושאים עיקריים:

הגדרת מוקדים עירוניים – מתחמים לקידום תכניות מפורטות אשר אישורן הינו בסמכות הוועדה המקומית בתנאים הבאים:

1.      קביעת מספר הקומות המקסימלי.

2.      קביעת השימושים בכל מתחם.

3.      קביעת מנגנון להקצאת קרקע ושטחים מבונים לצרכי ציבור.

4.      קביעת הנחיות להקצאת שטחים פתוחים לציבור.

קביעת הנחיות ליישום תמ”א 38 במסלול של היתר “לחיזוק ותוספות” או “להריסה ובנייה” כל זאת על ידי:

1. מתן העדפה ברורה להריסה ולבנייה על פני חיזוק ותוספות ברוב חלקי העיר.

2. התאמת ההוראות לתנאים המיוחדים של העיר. 

3. שטח התכנית מחולק למתחמי תכנון עפ”י אופיו העירוני של כל אזור (רחובות ראשיים, רחוב עם הוראות שימור, מתחמי שימור, מתחמים לשמירה על תבנית הבניה ומוקדים עירוניים).  בכל מתחם מגדירה התכנית הוראות שונות.

מימושה של התכנית יהיה בהדרגה, לאורך תקופה ארוכה, והיא כוללת בתוכה מערכת מעקב ובקרה שתבחן מעת לעת.  התכנית קודמה באגף אדריכלות ותכנון עיר יחד עם אגף הרישוי שבמינהל ההנדסה וכללה צוות היגוי רב  תחומי בראשות מהנדסת העיר, אדר’ מימי פלג, ובאמצעות משרד האדריכלים רונאל-לוי.

כתבה מעניינת, שתף ברשתות

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *